هاست دانلود

5 گیگابایت
9,000 ماهانه
فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
ادان دامین 2 عدد
حجم دیتابیس یک گیگابایت
ساب دامین 2 عدد
پارک دامین 2 عدد
۳ ماهه با %10 تخفیف
۶ ماهه با %18 تخفیف
یکساله با %28 تخفیف
10 گیگابایت
15,000 ماهانه
فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
ادان دامین 2 عدد
حجم دیتابیس یک گیگابایت
ساب دامین 2 عدد
پارک دامین 2 عدد
۳ ماهه با %10 تخفیف
۶ ماهه با %18 تخفیف
یکساله با %28 تخفیف
20 گیگابایت
35,000 ماهانه
فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
ادان دامین 2 عدد
حجم دیتابیس یک گیگابایت
ساب دامین 2 عدد
پارک دامین 2 عدد
۳ ماهه با %10 تخفیف
۶ ماهه با %18 تخفیف
یکساله با %28 تخفیف
40 گیگابایت
50,000 ماهانه
فضا 40 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
ادان دامین 2 عدد
حجم دیتابیس یک گیگابایت
ساب دامین 2 عدد
پارک دامین 2 عدد
۳ ماهه با %10 تخفیف
۶ ماهه با %18 تخفیف
یکساله با %28 تخفیف
80 گیگابایت
85,000 ماهانه
فضا 80 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
ادان دامین 2 عدد
حجم دیتابیس یک گیگابایت
ساب دامین 2 عدد
پارک دامین 2 عدد
۳ ماهه با %10 تخفیف
۶ ماهه با %18 تخفیف
یکساله با %28 تخفیف
160 گیگابایت
140,000 ماهانه
فضا 160 گیگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
ادان دامین 2 عدد
حجم دیتابیس یک گیگابایت
ساب دامین 2 عدد
پارک دامین 2 عدد
۳ ماهه با %10 تخفیف
۶ ماهه با %18 تخفیف
یکساله با %28 تخفیف